Aktualności

 

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Działając na podst. § 24.1 statutu w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 15.00

w siedzibie Wydziału Prawa Uniwersytetu Komeńskiego

Šafárikovo nám. č. 6, Bratysława (Słowacja)

  Zgodnie z §24.2 Statut SEAP w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku gdyby w tym czasie nie zgromadziła się odpowiednia ilość członków Walne Zebranie Członków SEAP zwołuje się na dzień 29 maja 2016 r., godz. 15.15 w wyżej wskazanym miejscu. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza posiedzenia i członków Komisji Skrutacyjnej
 3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Walnego Zebrania
 4. Wnioski co do zmian porządku obrad, w tym objęcia nim nowych punktów
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2016 r.
 6. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli za 2016 r.
 7. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2016 r.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 r. i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania jego obowiązków za rok 2016.
 9.  Wybór Członków Zarządu SEAP nowej kadencji
 10. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej SEAP nowej kadencji
 11. Wybór Członków Rady Programowej nowej kadencji
 12. Sprawy różne – wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia

W imieniu Zarządu SEAP

Dyrektor Generalny Biura Zarządu SEAP

Prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż została wydana monografia będąca podsumowaniem XVII Dorocznej Konferencji SEAP nt. W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, pod. red. naukową prof. UŁ dr hab. Barbary Jaworskiej – Dębskiej i prof. UG dr hab. Anny Dobaczewskiej.

W służbie dobra wspólnego - ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej

 

STOWARZYSZENIE EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

oraz

UNIVERZITA KOMENSKEHO, PRAVNICKA FAKULTA, BRATISLAVA

 mają zaszczyt zaprosić na

XVIII Doroczną Międzynarodową Konferencję Naukową

Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

Administracja publiczna a gospodarka

Bratysława

28-31 maja 2017 r.

Sponsorem XVIII Konferencji Naukowej SEAP jest

TAURON Polska Energia S.A. Dziękujemy!

TAURON_LOGOTYP_wersja_PROMO_pionowa_wiodaca_CMYK