XIV Konferencja SEAP

 

Tematem konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu, Uniwersytet Lwowski i Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej jest problematyka umiędzynarodawiania działań administracji, będących następstwem procesów globalizacyjnych charakterystycznych dla współczesnego świata.

Zjawisko globalizacji stawia przed administracjami narodowymi nie tylko wyzwania, związane z realizacją nowych zadań, ale wymusza unifikację form i procedur jej działania.

Wyzwala konieczność współdziałania w tym zakresie wielu podmiotów o różnym statusie prawnym, a przez to czyni otwartym zagadnienie podstawy prawnej uzasadniającej działanie administracji w warunkach globalizacji. Procesy te nie są homogeniczne. Kształtują się na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony w relacji administracji z instytucjami UE, z drugiej we wspólnym działaniu z administracjami innych państw. Na tym tle pojawiają się dotychczas nieznane problemy, wymagające naukowej refleksji. Celem konferencji jest przedstawienie wybranych zagadnień z zakresu organizacji i działania administracji oraz funkcjonujących w niej procedur prawnych, z uwzględnieniem międzynarodowego kontekstu tych zjawisk i próbą oceny ich wpływu na pojęcie i funkcje współczesnej administracji publicznej.

Program konferencji obejmuje cztery obszary tematyczne. Będą one realizowane w ramach sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych. Podstawą dyskusji i wystąpień szczegółowych będą wykłady wprowadzające, których celem będzie przedstawienie ogólnych kierunków ewolucji instytucji i prawa administracyjnego w warunkach globalizacji społeczeństw oraz wskazanie głównych obszarów możliwych konfliktów wymagających naukowej aktywności.