XV Konferencja SEAP

 

Istotą administracji publicznej w znaczeniu podmiotowym jest realizacja powierzonych jej zadań publicznych. Charakter, liczba, przedmiot, czy też rodzaje tychże zadań powinny wynikać z potrzeb społeczeństwa i państwa. Potrzeby te, a co za tym idzie i będące ich wyrazem zadania podlegają dynamicznym zmianom, które mają istotny wpływ na organizację administracji publicznej. Na tym tle pojawia się szereg problemów związanych z dostosowaniem struktury administracji publicznej do aktualnie powierzanych jej zadań i kompetencji wynikających z obowiązującego porządku prawnego. Nadto, administracja publiczna „w działaniu” jest pochodną wielu innych, pozaprawnych czynników obecnych w samym systemie administracji publicznej jak i oddziałujących na tę administrację i emitowanych do jej systemu z otoczenia.

Dlatego też uzasadniona wydaje się naukowa refleksja nad organizacją administracji publicznej, widzianą przez pryzmat powierzanych jej zadań oraz wymiana opinii, której ma służyć niniejsza konferencja.

W celu utrwalenia sformułowanych stanowisk i ocen dotyczących organizacji administracji publicznej w proponowanym ujęciu zaplanowano przygotowanie publikacji uwzględniającej i uzupełniającej materię dyskutowaną na konferencji.

Zaproszenie >>>

Karta zgłoszeniowa >>>

Pismo przewodnie >>>

Program XV Dorocznej Konferencji SEAP >>>