SEAP.ORG.PL

Historia

Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej jest pierwszą ogólnopolską organizacją o charakterze niedochodowym, działającą od 1999 r., której głównym celem jest doskonalenie edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi poprzez działalność na rzecz jakości kształcenia oraz rozwój badań naukowych w tym zakresie. Stowarzyszenie współuczestniczy w inicjowaniu programów badawczych, organizacji seminariów i konferencji, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu administracji publicznej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dotyczącym organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Członkami Stowarzyszenia są przede wszystkim profesorowie, doktorzy i magistrowie, reprezentujący szkoły wyższe, ale również praktycy – urzędnicy administracji publicznej różnych szczebli.

CELE STOWARZYSZENIA

  1. wspieranie rozwoju programów edukacyjnych w zakresie administrowania sprawami publicznymi,
  2. upowszechnianie nowoczesnych metod i technik nauczania,
  3. działanie na rzecz jakości kształcenia i ustalania minimów programowych,
  4. organizacja i prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi jakości administrowania sprawami publicznymi zgodnie ze standardami przyjętymi w krajach demokratycznych,
  5. prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez Stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym jednostkom administrującym sprawami publicznymi,
  6. działalność na rzecz upowszechniania standardów etycznego administrowania sprawami publicznymi.
SEAP od roku 1999 współuczestniczy w inicjowaniu programów badawczych, organizacji seminariów, konferencji, szkoleń i praktyk, poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu administracji publicznej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dotyczących organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Szczególnie obecnym w pracach SEAP tematem jest etyka administrowania sprawami publicznymi. Problematyka ta stanowi jeden z kluczowych aspektów działań SEAP od początku jego istnienia. Inicjatorem powołania SEAP jest m.in. prof. Barbara Kudrycka, która zainicjowała w Polsce działalność naukową w zakresie etyki administrowania i przeciwdziałania korupcji.

SEAP jest pomysłodawcą prac na rzecz opracowania nowych standardów kształcenia na kierunku administracja. Pierwsze prace w tym zakresie rozpoczęto w roku 2000, następnie przybrały one kształt zespołu roboczego ekspertów, który działał przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod kierunkiem b. Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, sędziego Jerzego Stępnia. W skład zespołu wchodzili: sędzia Jerzy Stępnień, prof. Irena Lipowicz, prof. Michał Kulesza, prof. Antoni Kamiński, prof. Andrzej Kamiński, prof. Grzegorz Rydlewski, prof. Sławomir Fundowicz, prof. Jacek Czaputowicz, dr Witold Mikułowski, dr hab. Patrycja Joanna Suwaj, dr Piotr Sitniewski, dr Sławomir Peszkowski, dr Maria Prsyhlak.

Stowarzyszenie, aktywnie uczestniczy w realizacji celów statutowych na terenie całego kraju, m.in. poprzez członków, którzy pochodzą z różnych ośrodków akademickich, jak też urzędów administracji publicznej w Polsce. Naszym atutem i podstawowym zasobem są przede wszystkim nasi członkowie, posiadający bogate doświadczenia w szkoleniu i kształceniu kadr administracji publicznej w całej Polsce, opracowujący i wdrażający programy nauczania na uniwersyteckich kierunkach prowadzonych przez polskie uczelnie wyższe. Kadra SEAP to profesorowie, doktorzy i magistrowie a także praktycy w zakresie administracji publicznej, posiadający dorobek zarówno naukowy, jak i dydaktyczny. Zainteresowanie problematyką funkcjonowania administracji publicznej znajduje odzwierciedlenie w publikacjach wydanych przez SEAP lub których wydanie możliwe było przy wsparciu finansowym SEAP. SEAP ma także duże doświadczenie w organizacji konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Dotychczas zorganizowane międzynarodowe konferencje naukowe, których tematami były problemy administracji publicznej, odbywały się przy wsparciu finansowym z zewnątrz.

I Międzynarodowa Konferencja SEAP – 4-7 maja 2000 r. w Wigrach na Suwalszczyźnie pt: „Etyka w administracji publicznej – nowe wyzwania dla samorządów lokalnych”. Grantodawca: Ambasada USA (Office of Public Affairs, United States Embassy, Warsaw, Poland), Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (Stiftung für die deutsch – polnische Zusammenarbeit), Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (DPJW – Deutsch – Polnisches Jugendwerk), Fundacja Wiedzieć Jak, Fundacja Batorego oraz Robert Bosch Stiftung. Łączna wysokość dotacji 60.000 PLN.

II Doroczna Konferencja odbyła się w dniach 17- 19 maja 2001r. w Łodzi, tematem konferencji była „Jakość w administracji publicznej”. Patronat finansowy Ambasada USA w Warszawie, Bosch Stifftung ze Stutgartu oraz Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości z Łodzi.

III Doroczna Międzynarodowa Konferencja SEAP była równocześnie X Doroczną Konferencją Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe– NISPAcee. Konferencja pt. „Świadczenia usług publicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej- trendy i kierunki rozwoju.”odbyła się w dniach 25- 27 kwietnia 2002 roku w Krakowie Publikacja NISPAcee – „Delivering public service in CEE countries- trends and Developments.”

IV Doroczna Międzynarodowa Konferencja SEAP pt. „Jakość w administracji publicznej” (Łódź 2003), współorganizowana przez Wyższą Szkołę Admnistracji Publicznej w Łodzi.

V Doroczna Międzynarodowa Konferencja SEAP pt. „Czynniki profesjonalizacji administracji publicznej” (Warszawa 2004, konferencja zorganizowana wspólnie z Szefem Służby Cywilnej). Współfinansujący: Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

VI Doroczna Międzynarodowa Konferencja SEAP pt. „Urzędnik a menedżer publiczny- profil absolwentów studiów administracji a potrzeby polskiej służby publicznej” (Warszawa 2005),

VII Doroczna Międzynarodowa Konferencja SEAP pt. „Sprawność działania administracji samorządowej” (Sandomierz 2006), współfinansowane przez Uniwersytet Rzeszowski,

VIII Doroczna Międzynarodowa Konferencja SEAP pt. „Umowy w administracji” (Wrocław 2007), przy wsparciu finansowym Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Służb Społecznych ASESOR;

IX Doroczna Międzynarodowa Konferencja SEAP „Odpowiedzialność w administracji” (Jedlnia-Letnisko 2008 ), przy wsparciu finansowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz

X Doroczna Międzynarodowa Konferencja SEAP „Patologie w administracji publicznej” (Białowieża 2009), współfinansowane przez Wydział Prawa UwB, Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Białymstoku oraz Wolters Kluwer Polska.

XI Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 12-14 maja 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt.: ,,Administracja publiczna w dobie kryzysu ekonomicznego i finansowego”, współorganizatorami konferencji były: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej. 

XII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (Paryż 2011), na temat „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda”. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, Międzynarodowy Instytut Nauk Administracyjnych Sekcja Francuska w Paryżu oraz Polska akademia Nauk Oddział w Lublinie i Stacja Polska w Paryżu.

XIII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 20-22 kwietnia 2012 r. w Krakowie odbyła się konferencja pt. “Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne”

XIV Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 9-12 czerwca 2013 we Lwowie odbyła się Konferencja Naukowa na temat “Internacjonalizacji Administracji Publicznej”, której organizatorami były: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Uniwersytet Lwowski oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej.

XV Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 13-15 czerwca 2014 r. w Gdańsk – Karlskrona odbyła się konferencja naukowa ,,Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzonych jej zadań”, której organizatorami były: Katedra Prawa Administracyjnego oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej.

XVI Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 21-23 czerwca 2015 r. w Łodzi, odbyła się konferencja naukowa ,,Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania”, której organizatorami były: Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Zakład Prawa Samorządu Terytorialnego oraz  Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej. 

XVII Doroczna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 22-23 czerwca 2016 r. w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa ,,W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej”, której organizatorami były: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz  Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej. 

XVIII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 28-31 maja 2017 r. w Bratysławie, odbyła się konferencja naukowa ,,Administracja publiczna a gospodarka”, której organizatorami był: Wydział Prawa Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie oraz Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej. 

XIX Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 11-13 maja 2018 r. w Kudowie Zdroju, odbyła się konferencja naukowa ,,Wielopostaciowość współczesnej administracji publicznej”, której organizatorami był: Instytut Nauk Administracyjnoprawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz  Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej. 

XX Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w dniach 20-22 maja 2019 r. w Międzyzdrojach, odbyła się konferencja naukowa ,,Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej”, której organizatorami była: Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz oraz  Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej.

Oprócz dorocznych konferencji, SEAP zorganizowało także konferencję poświęconą problematyce „Standardów administracji publicznej w Unii Europejskiej”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej kwotą 5,000 PLN (8193/04/IF).

W związku z epidemią COVID-19, odbyła się I Zdalna Konferencja Naukowa pt.: Administracja współpracująca – współdziałanie, partnerstwo, kooperacja… Konferencja odbyła się za pośrednictwem aplikacji MS Teams, w dniu 17 czerwca 2021 r. 

SEAP jest członkiem czołowych organizacji międzynarodowych skupiających uczelnie i instytucje kształcące kadry administracji publicznej.:

NISPAcee – Network of Institutes and of Schools Public Administration in Central and Eastern Europe (z siedzibą w Bratysławie)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close