SEAP.ORG.PL

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej” i w dalszej części statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może używać skrótu SEAP.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 prawo o stowarzyszeniach i jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem członków realizujących wspólnie statutowe cele mające charakter niezarobkowy.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. Stowarzyszenie działa na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami

 

§ 3

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

 

§ 4

Stowarzyszenie może tworzyć swoje terenowe oddziały w trybie określonym w statucie.

 

§ 5

Stowarzyszenie używa własnego logo wraz ze skrótem nazwy i stempla z nazwą w pełnym brzmieniu.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, może również zatrudniać pracowników etatowych.

 

Rozdział II

Cele i środki działania Stowarzyszenia

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest doskonalenie edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi poprzez działalność na rzecz jakości kształcenia oraz rozwój badań naukowych w tym zakresie. Celem Stowarzyszenia w szczególności jest:

1) wspieranie rozwoju programów edukacyjnych w zakresie administrowania sprawami publicznymi,

2) upowszechnianie nowoczesnych metod i technik nauczania,

3) działanie na rzecz jakości kształcenia i ustalania minimów programowych różnorakich form kształcenia, w tym studiów uniwersyteckich I , II stopnia i studiów podyplomowych,

4) organizacja i prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi jakości administrowania sprawami publicznymi zgodnie ze standardami przyjętymi w krajach demokratycznych,

5) prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez Stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym jednostkom administrującym sprawami publicznymi,

6) działalność na rzecz upowszechniania standardów etycznego administrowania sprawami publicznymi.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) tworzenie warunków współdziałania instytucji i osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu,

2) wymianę wiedzy i informacji niezbędnych do rozwoju członków Stowarzyszenia,

3) współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą poprzez realizację wspólnych projektów, programów i badań naukowych,

4) współdziałanie z organizacjami rządowymi i pozarządowymi,

5) wspieranie współdziałania członków Stowarzyszenia z jednostkami administrującymi sprawami publicznymi,

6) pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

7) organizowanie dorocznych konferencji, seminariów i spotkań tematycznych z inicjatywy zainteresowanych osób i instytucji edukacyjnych,

8 ) działalność wydawniczą,

9) inne działania zbieżne z podstawowymi celami Stowarzyszenia.

 

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez ścisłą współpracę z zainteresowanymi osobami i instytucjami.

2. Współpraca z przedstawicielami praktyki w zakresie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia następuje w szczególności poprzez wspólne działania w stałych komisjach, sekcjach przedmiotowych i oddziałach Stowarzyszenia oraz poprzez wymianę doświadczeń podczas dorocznych konferencji, seminariów i spotkań tematycznych.

3. Stowarzyszenie wspiera środowisko studenckie zainteresowane organizacją i realizacją celów zbliżoną do celów statutowych Stowarzyszenia oraz stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy i informacji na temat potrzeb i osiągnięć środowiska studenckiego w tym zakresie.

4. W ramach Stowarzyszenia mogą być tworzone sekcje wykonujące zadania krajowych oddziałów organizacji międzynarodowych, których misja zbliżona jest do celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo i udział w pracach takiej organizacji lub jej oddziału krajowego odbywa się na zasadach przewidzianych w statucie tej organizacji i statucie Stowarzyszenia, chyba że porozumienie lub uchwała o powołaniu Sekcji stanowi inaczej.

5. Współpraca z władzami państwowymi, zwłaszcza właściwymi w sprawach administracji i służby cywilnej, a także z jednostkami i instytucjami samorządu terytorialnego, może w szczególności polegać na opiniowaniu projektów przedkładanych w tym celu Stowarzyszeniu, wspólnym organizowaniu prac badawczych, seminariów i konferencji, a także wydawaniu publikacji jednorazowych i ciągłych.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby akceptujące statutowe cele i środki działania Stowarzyszenia.

 

§ 11

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, jak i cudzoziemcy, desygnowani przez instytucje kształcące na poziomie wyższym w zakresie administracji publicznej oraz osoby prowadzące działalność edukacyjną w tym zakresie.

3. Przez instytucje kształcące na poziomie wyższym rozumie się jednostki organizacyjne uczelni kształcące na studiach a) licencjackich, b) magisterskich, c) podyplomowych, z zakresu administracji publicznej.

4. Osoby reprezentujące instytucje, o których mowa w ust. 2 jako założyciele Stowarzyszenia mogą zostać członkami po desygnowaniu ich przez macierzystą instytucję.

5. Osoby fizyczne jako założyciele Stowarzyszenia nabywają członkostwo z chwilą wpisania Stowarzyszenia do rejestru.

6. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia członkostwo zwyczajne nabywane jest po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, przedstawieniu listu rekomendacyjnego członka zwyczajnego Stowarzyszenia oraz podjęciu przez Zarząd uchwały o wpisaniu w poczet członków.

 

§ 12

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą zostać polskie i zagraniczne jednostki organizacyjne, prowadzące działalność zgodną z celami statutowymi Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską oraz deklarację w zakresie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. Uchwałę w sprawie wpisania w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd.

 

§ 13

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być polskie i zagraniczne osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

§ 14

Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zebranie Stowarzyszenia osobie lub jednostce organizacyjnej, która poniosła szczególne zasługi dla doskonalenia edukacji i praktyki administrowania sprawami publicznymi.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,

2) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

3) korzystania z funduszy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,

4) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członkowie wspierający mają prawo do:

1) udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem doradczym,

2) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

 

§ 17

Członkowie honorowi mają prawo do:

1) udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem doradczym,

2) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.

 

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

– przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

– popierać działalność Stowarzyszenia, propagować jego idee i cele statutowe,

– opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie.

 

§ 19

Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) popierać działalność Stowarzyszenia, propagować jego idee i cele statutowe.

 

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) pisemnego zrzeczenia się członkostwa stwierdzonego uchwałą Zarządu,

2) wykluczenia na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Stowarzyszenia,

3) wykreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres obejmujący dwa kolejne lata,

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

5) śmierci członka.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Rada Programowa,

4) Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

1. Członkami Zarządu i Rady Programowej Stowarzyszenia mogą być osoby, które prowadzą działalność mieszczącą się w granicach zadań i funkcji Stowarzyszenia.

2. We władzach, o których mowa w § 21 pkt. 2 – 4 tę samą funkcję można sprawować przez dwie kolejne kadencje.

 

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1) wybór i odwołanie Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej,

2) przyjęcie corocznego sprawozdania z działalności Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków,

3) przyjęcie programu prac Stowarzyszenia na podstawie strategii wypracowanej przez Radę Programową,

4) przyjęcie corocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie planu rzeczowo –finansowego,

6) uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia,

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania statusu honorowego członka Stowarzyszenia,

9) przyznawanie odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,

10) zmiana statutu Stowarzyszenia,

11) rozwiązanie Stowarzyszenia i jego likwidacja oraz związane z tym rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia

12) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 24

1. Obradom Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej przewodniczy Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub inny wskazany przez niego członek Zarządu. Osoba przewodnicząca obradom Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podpisuje uchwały podjęte przez Zgromadzenie.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają większości co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. Zarząd Stowarzyszenia zwołując Walne Zebranie wyznacza w zaproszeniu termin drugiego posiedzenia, ustalony na wypadek braku wskazanego quorum w pierwszym terminie. W drugim terminie posiedzenia Walnego Zebrania obowiązek quorum dla potrzeb podejmowania uchwał nie obowiązuje.

3.Wniosek o zmianę statutu może zgłosić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia lub grupa co najmniej 15 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

4. Głosowanie jest jawne, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej. Wybory do władz Stowarzyszenia są zawsze tajne.

 

§ 25

1. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym, w terminie do dnia 30 czerwca.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych.

4. W przypadku jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na wniosek, o którym mowa w ust. 3 w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku na piśmie Komisja Rewizyjna uprawniona jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu zawierające termin i miejsce posiedzenia wraz z załączonym porządkiem obrad powinno być skutecznie doręczone członkom zwyczajnym Stowarzyszenia co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jego odbycia. Dopuszcza się powiadomienie członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania drogą elektroniczną poprzez publikację informacji na stronie www.seap.org.pl lub wysłanie informacji na podany przez Członka adres e-mail. W przypadku wysłania wiadomości elektronicznej powiadomienie uznaje się za skutecznie doręczone z momentem jego wysłania przez któregokolwiek członka Zarządu lub przez Dyrektora Generalnego Biura Zarządu.

 

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracą Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

 

§ 27

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie spośród zwykłych członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z pięciu członków. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

3. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch zastępców członków Zarządu, którzy wchodzą do Zarządu w razie zrzeczenia się lub śmierci dotychczasowych jego członków, w kolejności określonej przez Walne Zebranie.

4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się poza siedzibą Stowarzyszenia.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są raz na kwartał z własnej inicjatywy Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu lub na wniosek trzech członków Zarządu.

6. Przewodniczący Rady Programowej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu.

8. Uchwały Zarządu mogą także zapadać bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym poprzez złożenie pod uchwałą podpisów przez członków Zarządu. W wypadku głosowania w trybie obiegowym należy w terminie 7 dni od złożenia ostatniego podpisu, sporządzić protokół z głosowania.

9. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczeń i przesłania ich na adres email każdoczesnego Prezesa Zarządu

10. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia mogą być zaskarżane na piśmie przez członków Stowarzyszenia do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały na stronie www Stowarzyszenia, nie później jednak niż w ciągu 60 od ich podjęcia.

 

§28

 

1. Obsługa prac Zarządu wykonywana jest przez Biuro Stowarzyszenia. Pracami Biura kieruje Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.

2. Dyrektor Generalny koordynuje realizację bieżących spraw Stowarzyszenia.

3. Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej powoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w drodze uchwały.

4. Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej w uzgodnieniu z Zarządem ustala zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia oraz decyduje o jego obsadzie personalnej.

5. Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej może w drodze uchwały upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania w jego imieniu czynności, o których mowa w § 31 ust. 1.

 

§ 29

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym statucie na rzecz innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

3) przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania, w tym projektu budżetu,

4) tworzenie stałych i doraźnych komisji Stowarzyszenia oraz jego sekcji przedmiotowych,

5) przyznawanie środków finansowych na podstawie uchwalonego budżetu Stowarzyszenia na działalność komisji, sekcji i oddziałów,

6) przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia szczególnie zaangażowanym w jego prace.

 

§ 30

1. Prezes Zarządu wybierany jest przez członków Zarządu spośród członków Zarządu.

2. Wiceprezes Zarządu wybierany przez członków Zarządu spośród członków Zarządu działa w granicach określonych przez Prezesa Zarządu.

3. Kompetencje Prezesa Zarządu w razie niemożności kierowania przezeń Stowarzyszeniem przejmuje na czas niemożności Wiceprezes Zarządu.

 

§ 31

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem §31 ust. 2.

2. Oświadczenia woli w zakresie rozporządzania majątkiem lub zaciągania zobowiązań o wartości przewyższającej kwotę 10.000 złotych w imieniu Stowarzyszenia, na podstawie uchwały Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes Zarządu.

3. Funkcje pracodawcy w rozumieniu prawa pracy pełni Prezes Zarządu.

 

 

§ 32

1. Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z co najmniej sześciu i nie więcej niż dziesięciu członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne Zebranie na trzyletnią kadencję.

2. Do kompetencji Rady Programowej należy:

1) opiniowanie długofalowej strategii Stowarzyszenia,

2) opiniowanie corocznych programów prac Stowarzyszenia celem zatwierdzenia ich przez Walne Zgromadzenie,

3) wypracowywanie kierunków pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia,

4) opiniowanie projektów tworzenia sekcji i oddziałów,

5) okresowa ocena działań komisji, sekcji i oddziałów oraz składanie wniosków do Zarządu o ich rozwiązanie,

6) określanie zasad współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia.

3. Uchwały Rady Programowej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

4. Uchwały Rady Programowej mogą być podejmowane w trybie obiegowym poprzez złożenie pod uchwałą podpisów przez członków Rady. W wypadku głosowania w trybie obiegowym należy w terminie 7 dni od złożenia ostatniego podpisu sporządzić protokół z głosowania.

5. Uchwały Rady Programowej mogą być podejmowane drogą elektroniczną, poprzez przesłanie stosownych oświadczeń woli w terminie wskazanym w projekcie uchwały na adres każdoczesnego przewodniczącego Rady Programowej.

 

§ 33

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji co najmniej dwa razy w roku z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Komisji, przy czym pierwsze posiedzenie odbywa się nie później niż w dniu zwyczajnego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

 

§ 34

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia co najmniej dwa razy do roku oraz prawidłowości działania jego organów,

2) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

3) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

§ 35

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Zastępca ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach Zarządu.

 

§36

1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład organów wykonawczych Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami organów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. W tym celu składa stosowne oświadczenie Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko.

2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W tym celu składa stosowne oświadczenie Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko.

 

Rozdział V

Zasady organizacji komisji, sekcji i oddziałów Stowarzyszenia

 

§ 37

1. Dla realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powołać:

1) komisje,

2) sekcje przedmiotowe,

3) oddziały.

2. Tworzenie i rozwiązanie jednostek, o których mowa w ust. 1 następuje w formie uchwały Zarządu, po uprzednim uzyskaniu opinii lub wniosku Rady Programowej.

3. Tworzenie sekcji przedmiotowej może być uzależnione od złożenia przez zainteresowanych Członków Stowarzyszenia deklaracji w przedmiocie dodatkowych opłat i świadczeń związanych z kosztami funkcjonowania sekcji.

 

§ 38

1. Komisje tworzone są do realizacji zadań Stowarzyszenia wynikających z jego celów statutowych. Stowarzyszenie może tworzyć komisje stałe, a w szczególności:

– komisję do spraw opracowania minimów programowych,

– komisję do spraw metod i technik dydaktycznych,

– komisję akredytacyjną,

– komisję wydawniczą,

– komisję do spraw prowadzenia badań naukowych,

– komisję do spraw pozyskiwania środków finansowych,

– komisję do spraw współpracy zagranicznej,

– komisję do spraw współpracy ze środowiskiem studenckim oraz inne komisje.

2. Stowarzyszenie może także tworzyć komisje doraźne, w szczególności komisje do spraw organizacji dorocznych konferencji, a także inne komisje w miarę potrzeb.

 

§ 39

Członkowie Stowarzyszenia [w liczbie nie mniejszej niż dziesięciu mogą złożyć Zarządowi wniosek o utworzenie sekcji. Zasady, tryb i przedmiot działania sekcji określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

 

§ 40

1. Oddziały Stowarzyszenia mogą powstawać w miejscowościach, w których liczba członków wynosi co najmniej 15 osób.

2. Oddziały Stowarzyszenia nie mają osobowości prawnej, działają samodzielnie i podlegają nadzorowi Zarządu oraz kontroli finansowej Komisji Rewizyjnej.

 

§ 41

1. Oddziały Stowarzyszenia realizują statutowe cele Stowarzyszenia w ustalonych przez siebie formach działania.

2. Oddziały Stowarzyszenia mogą ustalać regulaminy swego działania zgodne z niniejszym statutem.

 

§ 42

1. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału w składzie:

1) Prezes Oddziału,

2) dwóch członków Zarządu Oddziału.

2. Wobec Zarządu Stowarzyszenia Oddział reprezentowany jest przez Prezesa Oddziału lub inną osobę upoważnioną przez Zarząd Oddziału.

 

Rozdział VI

Majątek i finanse Stowarzyszenia

 

§ 43

1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.

2. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

1) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

2) inne prawa majątkowe,

3) środki pieniężne.

3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, spadków i zapisów,

3) dotacji celowych,

4) dochodów z własnej działalności gospodarczej,

5) dywidend należnych Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach,

6) środków pozyskiwanych w ramach współpracy z innymi organizacjami działającymi w kraju i za granicą,

7) innych dochodów z majątku Stowarzyszenia.

4. Majątkiem Stowarzyszenia administruje Zarząd.

5. Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej przyjmuje w drodze uchwały roczny bilans finansowy stowarzyszenia w celu przedłożenia go odpowiednim organom skarbowym. Zatwierdza również w drodze uchwały wykonanie innych projektów finansowych realizowanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 44

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i formach służących realizacji jego celów statutowych.

2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjne i przystępować do takich spółek.

 

§45

Podmioty uprawnione do zarządzania majątkiem Stowarzyszenia nie mogą:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2. Przekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Dokonać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których już uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 46

1. Likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwała powinna zawierać powołanie likwidatora Stowarzyszenia oraz decyzje co do przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

2. Wniosek o likwidację Stowarzyszenia może zgłosić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia lub grupa co najmniej 15 zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close