Aktualności

 

                                               

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA EDUKACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie § 24.1 statutu Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 9.00

w formie on-line poprzez platformę Microsoft Teams pod likiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae7402311f9dc494ba5a9daea8f3c00b8%40thread.tacv2/1598351067583?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2273290410-f4ef-4394-9443-3650dae646b4%22%7d

Zgodnie z §24.2 Statut SEAP w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku gdyby w tym czasie nie zgromadziła się odpowiednia ilość członków Walne Zebranie Członków SEAP zwołuje się na dzień 30 września 2020 r., godz. 9.15 w wyżej wskazanym miejscu.

Szczegółowe instrukcje dotyczące utworzenia konta niezbędnego do wzięcia udziału w przeprowadzanym elektronicznie Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, sposobu logowania oraz dokonywania wpisu na listę obecności i głosowania zostaną przesłane odrębnym mailem.

Członków SEAP, którzy nie otrzymają stosownego maila uprzejmie prosi się o kontakt z Biurem SEAP (seap@seap.org.pl).

W celu utworzenia elektronicznych głosowań wzywa się do zgłaszania do dnia 27 września br., na adres e-mailowy Stowarzyszenia (seap@seap.org.pl), propozycji kandydatów na członków Zarządu SEAP, Komisji Rewizyjnej SEAP oraz Członków Rady Programowej SEAP.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza posiedzenia i członków Komisji Skrutacyjnej

3. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Walnego Zebrania

4. Wnioski co do zmian porządku obrad, w tym objęcia nim nowych punktów

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2019 r.

6. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli za 2019 r.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2019r.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za 2019r i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania jego obowiązków za rok 2019.

9. Wybór Członków Zarządu SEAP

10. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej SEAP

11. Wybór Członków Rady Programowej

12. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie posiedzenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej

 

 

Gdańsk, 26.08.2020

 

 

 

               SZANOWNI PAŃSTWO, 

Z UWAGI NA OGŁOSZENIE STANU EPIDEMII  W POLSCE DO ODWOŁANIA, ORAZ KALENDARIUM  ZAPLANOWANYCH PRZEZ RÓŻNE OŚRODKI AKADEMICKIE SPOTKAŃ ZARZĄD STOWARZYSZENIA ZDECYDOWAŁ O PRZENIESIENIU KONFERENCJI  W MRĄGOWIE NA 26-28.05.2021.  KOLEJNE DECYZJE CO DO TEMATYKI KONFERENCJI I HARMONOGRAMU ZGŁOSZEŃ ZOSTANĄ PODANE W NIEDŁUGIM CZASIE. ZGŁOSZENIA PRZESŁANE W OSTATNICH TYGODNIACH UZNAJEMY ZA ANULOWANE. Z PODMIOTAMI, KTÓRE DOKONAŁY WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY KONFERENCYJNEJ POSTARAMY SIĘ KONTAKTOWAĆ INDYWIDUALNIE.

 

 

Gdańsk, 3 kwietnia 2020